ILW.COM - the immigration portal Immigration Daily

Home Page

Advanced search


Immigration Daily

Archives

Processing times

Immigration forms

Discussion board

Resources

Blogs

Twitter feed

Immigrant Nation

Attorney2Attorney

CLE Workshops

Immigration books

Advertise on ILW

VIP Network

EB-5

Chinese Immig. Daily

About ILW.COM

Connect to us

Make us Homepage

Questions/Comments


SUBSCRIBE
The leading
immigration law
publisher - over
50000 pages of free
information!

Copyright
©1995-
ILW.COM,
American
Immigration LLC.


< Back to current issue of Immigration Daily < Back to current issue of Immigrant's Weekly

Use ILW.COM's Case Tracking System

< Back to current issue of Immigration Daily                        < Back to current issue of Immigrant's Weekly

U.S. Department of Justice
Immigration and Naturalization Service
Community & Intergovernmental Programs

-------------------------------------------------------------------------------- (Creole—Sect. 245(i) is not amnesty)

Seksyon 245(i) se pa yon Amnisti

Ki sa li ye?

Lwa Imigrasyon Etazini pèmèt moun ki kalifyé yo entré Etazini kòm rézidan pèmanan légal (moun ki gen green kat) lè yo fèk jwen visa yo nan men yon konsila oubyen yon anbasad déyò, Etazini oubyen pou anpil lòt imigran ki déja nan péyi-a légalman, ak yon métod ki rélé "adjustment of status" (ajisman stati). Si ou té antré nan Etazini ilégalman, oubyen si ou té antré ak yon pèmisyon, men ou pat kenbé stati légal ou, nòmalman ou ta dwé kité Etazini pou ka apliké pou yon viza imigran. Régléman espesyal anba seksyon 245(i) ka pèmèt ou apliké pou ka ajisté stati ou san ké ou pa kité Etazini.

Si moin te antre Etazini san pemisyon, oubyen mwen pat kenbe stati legal mwen, kijan moin ka ajiste stati imigrasyon moin san-m pa kite Etazini?

1. SI OU ELIJIB OUBYEN OU GAIN DWA POU AJISTE STATI OU, FOK OU BAY DOKIMAN SA YO, PLI VIT POSIB, POU YO GAIN TAN RESEVWA YO LE 30 AVRIL, 2001; OUBYEN AVAN 30 AVRIL, 2001:

a. Sé yon mam nan fami pwòch ou, ki dakò pou li sipòté ou, ki pou ranpli Fòm I-130 INS la. Moun sa-a ki dakò sipoté ou la, Fòk li sé yon sitwayen Etazini, oubyen yon résidan légal pèmanan nan péyi-a. Si ou té rémèt fòm I-130 la apré 14 janvié, 1998, wap gain pou pwouvé ke ou té andédan Etazini lé 21 Désanm,2000; lè ou pwal rèmét fòm ajisman stati-ou.

Sitwayen Amériken ka apliké pou paran, frè, sè, madanm, mari, pitit (nenpòt ki laj oubyen éta sivil). Résidan légal pèmanan ka apliké pou madam oubyen mari yo, ak pitit yo ki pankò marye. Pesònn pa ka apliké pou ni monnonk, ni kouzen, ni nyes, ni névé, ni bòfrè, ni bèlsè, ni grann, ni granpè. Oubyen

b. Si travay ou aksepté apliké pou ou, sé pou yo ranpli fòm Dépatman Travay ETA-750 oubyen fòm INS I-140. Travay ou dwé pou li konsilté ak biwo local sèvis travay, pou yo ka konen ki fòm wap beswen. Gen dé ka wap kapab renpli fòm yo poukont ou. Si ou té rémèt fom I-130 sa-a apré 14 janvié, 1998, wap gain pou pwouvé ke ou té andédan Etazini lé 21 Desanm, 2000.

c. Ou ka ranpli fòm INS ( I-360 ) si ou sé yon manm yon gwoup espesyal kankou Amérasian, vèv yon sitwayen Amériken, yon madanm oubyen yon mari abisé; oubyen ou ka ranpli fòm ( I-526) si ou sé yon envéstè étranjé.

2. Ou dwé apliké ak fòm "Ajisman Stati" ( I-485 ) é ( I-485A ) Imedyatman yon visa disponib, péyé frè yo, épi yon amann $1,000. Fòk ou tan yon niméro visa disponib avan ou ranpli fòm ajisman stati, Amwenké ou sé yon paran, madanm, mari oubyen yon pitit yon Amériken ki gain moin ké 21 nan é ki pazankò marye. PA GAIN DAT LIMIT POU RANPLI APLICASYON SA-A.

Enfòmasyon sa-a sou sijè "Ajisman Stati" pran baz li sou la ( lwa Imigrasyon é nasyonalité ), jan lwa LIFE (Lwa Imigrasyon Légal Fanmi ) é modifikasyon lwa LIFE changé li. Enfòmasyon ak détaye sou seksyon 245(i) ap nan regilasyon ki pou sòti yo.

Si ou sé yon moun ki té antré ak pèmisyon, men ou pèdi stati ou pou 180 jou ou moins, oubyen si moun ki apliké pou ou-a sé madanm-ou, oubyen mari-ou, paran-ou, pitit-ou oubyen yon Sitwayen Amériken, li posib ké ou élijib pou ajisté stati ou anba yon lòt pati nan seksyon 245, san ké ou pa beswen péyé yon amand é san ou pa beswen konsidéré datlimite pou ou rémèt aplikasyon-an. Ou ka jwen plis enfomasyon sou pwocédi aplikasyon-an ak changeman ki fèt sou LIFE é lòt bénéfis imigrasyon, nan website INS, www.ins.usdoj.gov; oubyen ou ka enfomé ou pa téléfon nan niméro 1-800-375-5283 (INS Help Line)

Fòm sa yo disponib nan website INS.

I-130………………..Pétisyon pou manm fanmi-ou

I-140………………..Pétisyon imigrasyon pou travayè étranjé

I-360………………..Pétisyon pou Amérasian, vèv, oubyen imigran espesyal ( ak imigran abisé )

I-526………………..Pétisyon imigran envéstè

I-485 & 485A……...Aplikasyon pou régistré résidan pèmanan oubyen pou ajisté stati é Sipléman A, sou fòm I-485

Avi *

Notis sa-a sé tradiksyon yon orijinal ki té an Anglè. Malgré tout éfò ki té fèt pou vérifyé ké tradiksyon sa-a té egzak é konplè, sé (vèsyon) orijinal ki an Anglè-a ki deklarasyon ofisyel pou INS. Nou ankourajé fiti aplikan pou pwogram sa-a, oubyen nenpòt lòt pwogram bénéfis INS, ta konsilté ak yon avoka akrédité ki espesyalizé nan lwa imigrasyon Ameriken, oubyen yon òganizasyon kominotè ki otorizé , oubyen yo kapab pran kontak ak INS si yo bezwen plis enfòmasyon.

Share this page with a friend Share this page